Team Roster‎ > ‎

Junior Team Members

Members Technique
Under Age 13
1 Aakash Bhattacharya RH-> Bat  & WK
2 Aleem Shabir RH->Bat & Bowl
3 Arpit Agrawal RH-> Bat & Bowl & WK
4 Darshil Kapadia RH->Bat&bowl
5 Fahad Altaf RH->Bat
6 Ibad Altaf RH->Bat&bowl
7 Kritin Motamarri RH -> Bat & Bowl
8 Shaad Ahmad RH->WK & Bat
9 Thibault Tieke RH->WK,  Bat& Bowl
10 Vishisht Rao LH-> BAT&Bowl
  Under Age 9  
11 Adith Gourneni RH->Bat&bowl
12 Ananye Achintye LH-> Bowl
13 Arnav Mathur RH->Bat
14 Pranav Madhavan RH->Bowl, Bat & WK
15 Sanshray Malhotra RH->Bat & Bowl
16 Sparsh Garg RH->Bat & Bowl
17 Sparsh Motamarri LH-> BAT&Bowl

Comments